Schoolgids en schoolplan

In onze schoolgids kunt u lezen op welke wijze wij uw kind(eren) een veilige en prettige speel-, leer- en leefomgeving bieden. Ook staat erin wat wij, ouders, verzorgers en team, van elkaar mogen verwachten.

Nieuwe ouders krijgen de schoolgids bij het kennismakingsgesprek. De schoolgids staat hiernaast online.

De bijlage met informatie over groepen, vakanties en recente schoolontwikkelingen wordt ieder jaar opnieuw uitgegeven en staat hieronder.

Schoolplan

In het schoolplan staat vermeld wat er in de school onderwezen wordt en hoe ouder(s)/verzorger(s) en team van De Eendragt in de school samenwerken om de leerlingen een basis te geven om te zijner tijd in het voortgezet onderwijs verder te kunnen leren. Daarin staat ook de urenverdeling (een overzicht van de benutting van de verplichte onderwijstijd).

Principiële uitgangspunten, doelstellingen en de methodes voor de diverse vak- en vormingsgebieden vormen een belangrijk deel van dit plan.

Tevens geeft het aan wat we de komende vier jaar willen veranderen in onze school. Het schoolplan is, op voorstel van het team vastgesteld, na positief advies van de medezeggenschapsraad. Het schoolplan is voor iedere ouder/verzorger hieronder te lezen.