Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Dit betekent dat de school de plicht heeft om ervoor te zorgen dat iedere ingeschreven leerling goed onderwijs krijgt dat past bij die leerling. 

Dat kan inhouden dat voor sommige leerlingen extra ondersteuning nodig is. Voor deze leerlingen zal een groeidocument ingevuld worden. Daarmee kan via het Samenwerkingsverband waar onze school deel van uitmaakt, het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland, een zorgarrangement voor deze leerlingen geregeld worden.

Lukt het niet om een leerling passend onderwijs te geven, dan moet de school zoeken naar een onderwijsplek, waar dit wel lukt.

(Hoog)begaafdheid op De Eendragt

Hoogbegaafde kinderen beschikken over een hoge intelligentie en creatief denkvermogen waardoor ze in staat  zijn tot het leveren van uitzonderlijke prestaties. Vaak is er ook sprake van een brede interesse en een sterk ontwikkeld doorzettingsvermogen. Op De Eendragt hebben we veel expertise in huis om (hoog)begaafde kinderen te coachen en “aan te zetten” zodat ze op hun niveau ontwikkelen.

Onderwijs op maat

Een (hoog)begaafd kind benadert dingen vaak op een andere manier, school(werk) dus ook. Het kan zijn dat ze opdrachten niet altijd even uitdagend vinden of dat ze graag wat meer zouden willen doen. Op De Eendragt kan dat. We stimuleren (hoog)begaafde kinderen vooral door aan passende (Hogere Orde Denk) opdrachten te werken. Daarnaast leren we ze hoe ze denken en wat ze nodig hebben om op hun niveau te ontwikkelen.We passende begeleiding door onze  HB-coach in nauwe samenwerking met de leerkrachten.

Begaafdheidsprofiel op maat

Elke kind is uniek. Talenten en ontwikkelpunten zijn bij iedereen anders. Dit geldt uiteraard ook voor hoogbegaafde kinderen. Daarom  bieden wij geen standaard HB-programma aan. Wat we wel bieden is een goede begeleiding. Samen met de HB-coach gaat het kind ontdekken waar hij of zij goed in is en waar ze aan willen werken. Als blijkt dat er bijvoorbeeld meer uitdaging nodig is, dan bespreken we samen met de leerkracht welke aanpassingen in het lesprogramma nodig zijn. Ouders worden hier natuurlijk altijd in meegenomen.

Het is dus belangrijk dat er regelmatig wordt besproken met het kind en de leerkracht of coach waar de behoeften liggen. Deze informatie is erg belangrijk om tot een passend begaafdheidsprogramma op maat te komen. Er wordt steeds goed gekeken welk aanbod passend is bij de leerlijn van de leerling, of er behoefte is aan versnelling en verrijking. 

Het komt op De Eendragt ook regelmatig voor dat leerlingen dusdanig versneld de stof van een leerjaar onder de knie hebben, dat zij versneld door de basisschool gaan. 

HB-coach

(Hoog)begaafde kinderen hebben vaak een andere wijze van leren en hebben soms andere begeleiding nodig om succesvol te zijn op school. De HB-coach speelt hierbij een rol. Op De Eendragt is juf Willeke de HB-coach. Zij is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en zij heeft ervaring met het begeleiden van deze kinderen, hun ouders en de leerkrachten. Als je als kind meer begeleiding nodig hebt dan dat jouw meester of juf je kan bieden, dan kan het zijn dat je tijdelijk extra begeleid gaat worden door juf Willeke. Deze begeleiding richt zich dan vooral op hoe je met je hoogbegaafdheid om moet gaan.

Onderpresteren en begeleiding

Soms lukt het niet zo goed. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de ontwikkeling van een kind anders loopt dan dat je misschien zou verwachten. Als dat het geval is, dan wordt dat besproken door de leerkrachten, het kind en de ouders. Er wordt dan een plan van aanpak opgesteld en gezamenlijk wordt dat tot uitvoer gebracht.