Klachtenregeling

We stellen het op prijs als u klachten bij ons meldt. Indien u bij de leerkracht naar uw mening te weinig gehoor vindt, kunt u de klacht met de directie of met de IB’ers bespreken. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kunt u de zaak voorleggen aan de interne of de externe vertrouwenspersonen.

Interne contactpersonen

U kunt klachten indienen bij de contactpersonen van de school. Zij kunnen actie ondernemen.

Voor de leerlingen is de IB’er Willeke de Koning de interne vertrouwenspersoon. Bij haar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik of een klacht te bespreken. Zij luistert naar u en bespreekt welke stappen ondernomen kunnen worden. De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school die is aangesteld door ons schoolbestuur.

Voor de ouder(s)/verzorger(s) is de voorzitter van de Schoolraad de interne contactpersoon.

Externe vertrouwenspersoon

Hoofd jeugdgezondheidszorg G.G.D. Midden-Holland,
Thorbeckelaan 5, Gouda
0182 54 56 50

De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen.

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt  vertrouwelijk.

Deze vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of er echt aanleiding is tot het indienen van een klacht of het doen van aangifte bij politie of justitie, waarbij hij/zij desgewenst bijstand verleent en begeleidt bij een verdere procedure. Ook kan de vertrouwenspersoon indien noodzakelijk of wenselijk verwijzen naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Daarnaast kan hij/zij gevraagd of ongevraagd advies geven over door het bevoegd gezag te nemen besluiten en eventueel ook aanwijzingen van klachten ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.

Klachtencommissie

Onze school is ook aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.  

Een van deze commissies kan ingediende klachten behandelen. Het reglement van de klachtencommissie ligt op school ter inzage.